0570-597418 info@ecotierra.nl

Onderzoeken

Door de natuur vroegtijdig bij het plan te betrekken kunnen veel frustraties, onnodige kosten en vertragingen voorkomen worden.

EcoTierra
onderzoekt, adviseert en begeleidt

 

U kunt in veel situaties te maken krijgen met beschermde dieren en planten. Denk hierbij aan ruimtelijke ingrepen zoals het slopen van opstallen, het bouwen van een woning of het renoveren/ verduurzamen van een woonwijk. Maar ook bij het kappen van bomen, dempen en graven van watergangen, het aanleggen van wegen is vaak onderzoek nodig om in te schatten of er beschermde soorten worden geschaad.

Er wordt gestart met een zogenaamde quickscan/ natuurtoets flora en en fauna. Mogelijk komt uit deze toets nar voren dat het voorkomen van specifieke soorten niet kan worden uitgesloten. Er dient dan een nader onderzoek naar deze soorten plaats te vinden.

Wellicht wilt u alleen weten welke vogelsoorten, amfibiesoorten of flora er in uw gemeente of plangebied voorkomen. Ook dat kan EcoTierra voor u onderzoeken.

Deze onderzoeken vinden vaak plaats in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Het is van groot belang dat er tijdig inzicht wordt verkregen in de voorkomende soorten binnen en nabij een plangebied zodat stagnatie, ergernis en extra kosten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Wanneer bekend is welke beschermde soorten voorkomen, kan EcoTierra u helpen zorgvuldig met deze soorten om te gaan door advisering en begeleiding. Zo kan EcoTierra voor u de ontheffing Wnb bij de provincie aanvragen en u adviseren in de te nemen mitigerende maatregelen.

Onderzoek aanvragen.

Voor het aanvragen van een onderzoek kunt het onderstaande formulier gebruiken, maar u kunt ons ook bellen of Whatsappen voor een aanvraag.

    Ook in het kader van de algemene zorgplicht is het van belang dat er zorgvuldig met soorten wordt omgegaan.

    EcoTierra adviseert en onderzoekt ook in het kader van beschermde natuurgebieden. U kunt hierbij denken aan projecten die in of Nabij het Natuurnetwerk Nederland (Nee-tenzij toets) plaatsvinden of in en nabij een Natura2000-gebied (Voortoets).

     

     

    Een duurzame wereld voor later.