0570-597418 info@ecotierra.nl

Nader onderzoek

EcoTierra voert nader onderzoek uit naar onder andere vleermuizen, steenuil, kerkuil, roofvogels, huismus, gierzwaluw, das, steenmarter, kleine marterachtigen, rugstreeppad, hazelworm, kamsalamander, grote modderkruiper en planten.

Van quickscan naar nader onderzoek

 

Het is mogelijk dat uit gegevens of een quickscan/ natuurtoets blijkt dat er een nader onderzoek moet plaatsvinden naar één of meerdere soorten. Dit kan zijn omdat er sporen van een soort zijn aangetroffen of omdat het plangebied geschikt is voor bepaalde soorten, maar de onderzoeksperiode of –tijd niet de juiste is geweest om exemplaren te kunnen aantreffen. Soms zitten exemplaren, zoals vleermuizen, ook goed verborgen waardoor ze minder snel waarneembaar zijn.

De uitvoering van de nader onderzoeken is vaak gebonden aan bepaalde protocollen en inventarisatiemethodes. Zo is er voor het onderzoeken van vleermuizen een vleermuizenprotocol en heeft BIJ12 zogenaamde kennisdocumenten opgesteld voor veel voorkomende soorten.

In deze documenten staat onder andere beschreven hoe een (nader)onderzoek uitgevoerd dient te worden, bijvoorbeeld hoe vaak, onder welke (weers)omstandigheden, de onderzoeksinspanning en dergelijke. EcoTierra hanteert deze protocollen en Kennisdocumenten zodat bij een eventuele zienswijze kan worden aangetoond dat er voldoende onderzoeksinspanning heeft plaatsgevonden en dat er op de juiste wijze is geïnventariseerd.

Hulpmiddelen en opleiding

 

EcoTierra vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk de meest moderne hulpmiddelen worden gebruikt voor onderzoek. Zo gebruiken wij warmtebeeldcamera’s, endoscoop, batloggers, cameravallen en dergelijke tijdens de onderzoeken, zodat we op de meest volledige manier mogelijk kunnen onderzoeken. Dit doen we niet alleen om dieren aan te tonen, maar wanneer er op grondige wijze is onderzocht is de kans dat een soort daadwerkelijk niet aanwezig is groter.

Onze adviseurs hebben allemaal  minimaal een afgeronde HB0-opleiding. Tevens worden jaarlijks meerdere cursussen gevolgd en symposia bezocht om de laatste stand van zaken scherp te houden. natuur is dynamisch en inzichten kunnen snel veranderen.

 

Wees op tijd met ecologie

Het is van groot belang dat ecologie al vroeg in het proces wordt betrokken. Sommige onderzoeken, zoals naar vleermuizen, kunnen meerdere maanden duren. Dit kan aanzienlijke vertraging en schade opleveren. Door ecologie vroeg bij het proces te betrekken is het mogelijk om beter te plannen en zo kosten te besparen. Wanneer er bijvoorbeeld een woning met toegankelijke dakpannen wordt gesloopt, kan het lonend zijn om de quickscan begin mei uit te laten voeren, zodat vogels als de huismus en gierzwaluw meegenomen kunnen worden en er tijd genoeg is om een eventueel nader onderzoek naar vleermuizen op te starten.

Ecologie vroeg betrekken bij het project loont!