0570-597418 info@ecotierra.nl

Ecologische begeleiding en advies

EcoTierra kan u op vele fronten bijstaan bij uw ecologische vraagstuk. Zo adviseren wij, stellen wij benodigde rapportages op en kunnen wij fysiek uw project begeleiden.

Onze diensten

 

  • Aanvragen ontheffing Wnb
  • Opstellen benodigde werkprotocollen
  • Advisering mitigerende maatregelen
  • Overleg bevoegd gezag
  • Voortoets Natura2000
  • Nee-tenzij toets NNN

Vervolgstappen nader onderzoek

 

Wanneer bekend is dat er door de voorgenomen ingreep een significant negatief effect zal zijn op streng en strikt beschermde planten of dieren is het mogelijk  dat er een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd moet worden bij de provincie. Deze ontheffing is nodig om verbodsbepaling uit de Wnb te mogen overtreden. Vaak gaat het om het verstoren/ vernietigen van een vaste verblijfplaats van bijvoorbeeld vogels met een jaarrond beschermd nest of vleermuizen.

Onderdeel van de ontheffingsaanvraag is het opstellen van een Activiteitenplan/ projectplan. In een dergelijk plan wordt onder andere weergegeven welke soorten er aanwezig zijn, hoeveel, welke verbodsbepalingen er overtreden worden en welk wettelijk belang van toepassing is. Ook wordt er in een dergelijk plan aangegeven hoe voorkomen gaat worden dat er soorten gedood of geschaad worden, hoe de te vernietigen/ aan te tasten standplaatsen/ verblijfplaatsen (tijdelijk) worden gemitigeerd en zal er een toetsing voor alternatieve werkwijzen plaatsvinden.

Na het opstellen van de benodigde documenten kan EcoTierra u helpen om de aanvraag in te dienen. Indien gewenst kunnen ook wij de aanvraag indienen.

Wij houden voor u de doorlooptijd in de gaten en wanneer de ontheffing is afgegeven kunnen wij u verder helpen door bijvoorbeeld het opstellen van een werkprotocol. De vervolgstappen zijn vaak afhankelijk van de eisen van bevoegd gezag.

 

Natura2000

 

Soms ligt een plangebied in of nabij een Natura2000. In een dergelijk geval kan het mogelijk zijn dat een aanvullend onderzoek noodzakelijk is om vast te stellen dat er geen significante aantasting is op Habitatrichtlijnsoorten, Habitattypes en Vogelrichtlijnsoorten die voor dat gebied zijn aangewezen. Er kan dan een zogenaamde ‘Voortoets’ worden gevraagd. Aan de hand van de Voortoets wordt bepaald of er zwaardere toetsing noodzakelijk is of dat er geen significante aantasting te verwachten is. EcoTierra kan voor u een dergelijke toets opstellen.

In verband met stikstof kan ook een AERIUS- berekening worden gevraagd. Wij voeren een dergelijke toetsing niet zelf uit, maar werken goed samen met bedrijven die dat wel doen. Wij kunnen als service voor u een offerte opvragen bij een dergelijk bedrijf.

 

Natuurnetwerk Nederland

 

Ligging in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kan tot gevolg hebben 

 

 

 

Ecologie vroeg betrekken bij het project loont!