Advies en begeleiding

EcoTierra kan u op vele fronten bijstaan bij uw ecologische vraagstuk. Zo adviseren wij, stellen wij benodigde rapportages op en kunnen wij fysiek uw project begeleiden.

Een korte greep uit onze diensten;

  • advisering t.b.v. ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet artikel 75
  • opstellen benodigde rapportages voor ontheffing Ff-wet, zoals activiteiten-/ mitigatieplan
  • advisering ten behoeve van het nemen van mitigerende (verzachtende) maatregelen
  • opstellen rapportages BREAAM Landgebruik & Ecologie (EL1, EL3 EL4, EL6)
  • advisering natuur-inclusief bouwen
  • ontwerpen faunatoren
  • advisering en begeleiding ophangen speciale nestkasten voor vogels, vleermuizen en eekhoorns
  • begeleiding bij dempen of verleggen watergangen
  • sloopbegeleiding in verband met vleermuizen

Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet artikel 75

Wanneer bekend is dat er door de voorgenomen ingreep een significant negatief effect zal zijn op streng en strikt beschermde planten of dieren is het mogelijk  dat er een ontheffing Flora en fauna aangevraagd moet worden. Deze ontheffing is nodig om een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet te mogen overtreden. Vaak gaat het om artikel 11 van de Ff-wet, het verstoren/ vernietigen van een vaste verblijfplaats van bijvoorbeeld vogels met een jaarrond beschermd nest of vleermuizen.

In dit kader dient dan ook vaak een activiteitenplan en een mitigatieplan te worden opgesteld.

BREEAM-NL

BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. Deze certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter wereld.

De methode kan gebruikt worden voor zowel het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen.

Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging over negen categorieën, waar Landgebruik& Ecologie (naast management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval en vervuiling) er een van is.

Zo kan er binnen Landgebruik& Ecologie bijvoorbeeld gescoord worden door verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in te passen in het gebouw.

Natuur-inclusief bouwen

Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten kan men diverse maatregelen nemen om bepaalde soorten waar het in Nederland minder goed mee gaat te helpen. Zo kan er gedacht worden aan het inbouwen van speciale vleermuisstenen, het toepassen van zogenaamde vogelvides voor de huismus of  het aanbrengen van speciale dakpannen voor gierzwaluwen.

Naast het feit dat genoemde soorten erg nuttig zijn doordat ze grote hoeveelheden insecten eten, helpt u kwetsbare natuur zich te handhaven in uw omgeving.

Woont u wat groter, wellicht is dan een faunatoren iets voor u. Hierin worden voor verschillende soorten verblijfplaatsen gecreëerd, van uilen en zwaluwen tot insecten en vleermuizen.