Nader onderzoek

EcoTierra voert onder andere nader onderzoek uit naar:

  • Uilen en roofvolgels, zoals kerk- en steenuil, buizerd en havik
  • Huismus en gierzwaluw
  • Amfibieën, zoals heikikker en rugstreeppad
  • Reptielen, zoals levendbarende hagedis en hazelworm
  • Grondgebonden zoogdieren, zoals eekhoorn, steenmarter en das
  • Vleermuizen
  • Vissen, zoals bittervoorn en kleine modderkruiper
  • Flora, zoals orchideeën

Het is mogelijk dat uit gegevens of een quickscan/ natuurtoets blijkt dat er een nader onderzoek moet plaatsvinden naar één of meerdere soorten.Dit kan zijn omdat er sporen van een soort zijn aangetroffen, maar geen waarnemingen van exemplaren zijn gedaan. Ook kan het zijn dat het plangebied geschikt is voor bepaalde soorten, maar de onderzoeksperiode of –tijd niet de juiste is geweest om exemplaren te kunnen aantreffen.

De uitvoering van de nader onderzoeken is vaak gebonden aan bepaalde protocollen, inventarisatiemethodes en soortenstandaarden. Zo is er voor het onderzoeken van vleermuizen een vleermuizenprotocol. Het ministerie van Economische Zaken (RVO) heeft voor diverse soorten een zogenaamde soortenstandaard uitgebracht. Hierin staat onder andere beschreven hoe een (nader)onderzoek uitgevoerd dient te worden. Vaak gebruikte soortenstandaarden zijn die van de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, das, steenuil, kerkuil en kleine modderkruiper. Op de site van RVO zijn alle soortenstandaarden weergegeven.

EcoTierra hanteert deze protocollen en standaarden zodat bij een eventuele zienswijze kan worden aangetoond dat er voldoende onderzoeksinspanning heeft plaatsgevonden en dat er op de juiste wijze is geïnventariseerd.

Tevens worden bij de nader onderzoeken gebruikt gemaakt van hulpmiddelen als endoscopen, valcamera’s en batdetectoren.

Filmpje das cameraval

Het is van groot belang dat ecologie al vroeg in het proces wordt betrokken. Sommige onderzoeken, zoals naar vleermuizen, kunnen meerdere maanden duren. Dit kan aanzienlijke vertraging en schade opleveren. Door ecologie vroeg bij het proces te betrekken is het mogelijk om beter te plannen en zo kosten te besparen. Wanneer er bijvoorbeeld een woning met toegankelijke dakpannen wordt gesloopt, kan het lonend zijn om de quickscan begin mei uit te laten voeren, zodat vogels als de huismus en gierzwaluw meegenomen kunnen worden en er tijd genoeg is om een eventueel nader onderzoek naar vleermuizen op te starten.

Ecologie vroeg betrekken bij het project loont!