Quickscan flora en fauna

De quickscan flora en fauna, of natuurtoets zoals het ook wel wordt genoemd, is bedoeld om een eerste indruk te verkrijgen van de (potentieel) aanwezige natuurwaarde op een locatie.

Een dergelijk onderzoek bestaat uit een:

Deskresearch: op de beschikbare databases en verspreidingsatlassen wordt gekeken of er gegevens bekend zijn van de locatie en de directe omgeving. Zo wordt gekeken naar waargenomen soorten, beschermde natuurgebieden en eventuele rapportages van ecologische onderzoeken die nabij zijn uitgevoerd.

Veldbezoek: overdag wordt het plangebied, over het algemeen eenmalig, bezocht. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of er beschermde soorten voorkomen of kunnen komen. Veel dieren zijn ’s nachts actief (vleermuizen, steenmarter, das en dergelijke soorten) of zijn niet het gehele jaar aanwezig of zichtbaar. Ook planten zijn niet het gehele jaar zichtbaar. Daarom wordt er ook een sporen onderzoek gedaan (braakballen, uitwerpselen, veren en dergelijke) en wordt er een potentie-inschatting gemaakt op basis van expert-judgment en de vigerende ecologische kennis van soorten om te bepalen of een soort kan voorkomen.

Rapportage: De vergaarde gegevens worden grondig, maar duidelijk in een rapportage verwerkt. De rapportage is zo opgezet dat het een zo sluitend mogelijk verhaal is, waarin duidelijk wordt vermeld wat nu daadwerkelijk de vervolgstappen zijn.

Vaak is een quickscan afdoende en zijn er geen vervolgstappen nodig. Soms is het echter nodig om een nader onderzoek te laten uitvoeren. In de rapportage wordt vermeld wat de gevolgen kunnen zijn en of er eventueel al maatregelen te nemen zijn waardoor voortgang van het project niet of  zo min mogelijk wordt vertraagd.

Ecologie is maatwerk. Vaak zijn er pragmatische oplossingen te bedenken waardoor op een verantwoorde manier voorkomen wordt dat natuur een probleem wordt.