Onderzoeken

EcoTierra onderzoekt, adviseert en begeleidt

  • Quickscan flora en fauna/ natuurtoets
  • Nader onderzoek (bijvoorbeeld uilen en vleermuizen)
  • Soortenonderzoek (bijvoorbeeld vissen, flora, amfibieën)
  • Ecologische begeleiding (bijvoorbeeld bij dempen oppervlaktewater)
  • Advisering en onderzoeken in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
  • Advisering en onderzoeken in het kader van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN)
  • Advisering in het kader van duurzaamheid/ BREAAM-NL

U kunt in veel situaties te maken krijgen met beschermde dieren en planten. Denk hierbij aan ruimtelijke ingrepen zoals het slopen van agrarische opstallen, het bouwen van een woning of het renoveren van een woonwijk.

Maar ook bij het kappen van bomen, dempen en graven van watergangen, bestendig beheer het aanleggen van wegen is vaak onderzoek nodig of er beschermde soorten worden geschaad.

Deze onderzoeken vinden vaak plaats in het kader van de Flora- en faunawet. Vaak is er ook een Omgevingsvergunning (WABO) voor nodig.

EcoTierra voert quickscans flora en fauna, maar ook de eventuele benodigde nader onderzoeken uit.

Wellicht wilt u alleen weten welke vogelsoorten, amfibiesoorten of flora er in uw gemeente of plangebied voorkomen. Ook dat kan EcoTierra voor u onderzoeken.

Het is van groot belang dat er tijdig inzicht wordt verkregen in de voorkomende soorten binnen en nabij een plangebied zodat stagnatie, ergernis en extra kosten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Wanneer bekend is welke beschermde soorten voorkomen, kan EcoTierra u helpen zorgvuldig met deze soorten om te gaan door advisering en begeleiding.

Denk hierbij aan ecologische begeleiding (o.a. wegvangen vissen) tijdens het dempen van een watergang, advisering bij het nemen van mitigerende maatregelen (zoals vleermuis- en uilenkasten) of sloopbegeleiding in verband met vleermuizen.

Ook in het kader van de algemene zorgplicht is het van belang dat er zorgvuldig met soorten wordt omgegaan.

EcoTierra adviseert en onderzoekt ook in het kader van beschermde natuurgebieden. U kunt hierbij denken aan projecten die in het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) plaatsvinden of in en nabij een Natura2000-gebied.

Wij kunnen voor u een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitvoeren waaruit zal blijken of er door uw project significant negatieve effecten te verwachten zijn op nabijgelegen Natura2000-gebieden.

Natura2000-gebieden en het Nationaal Natuurnetwerk zijn de groene ruggengraat en longen van Europa.

Duurzaam is een woord dat steeds vaker opduikt. Maatschappelijk ondernemen (MVO) en het duurzaam maken of bouwen van gebouwen is helemaal van deze tijd.

BREAAM-NL is een certificeringsysteem dat aangeeft in welke mate een gebouw duurzaam is. EcoTierra kan u adviseren in de ecologische onderdelen.

Een duurzame wereld voor later.